Monday Headlines: White House set to name FDIC chair